Threesome

ทำไมต้องจัดอบรมภายในองค์กร?

 

การพัฒนาองค์กรนั้น ย่อมต้องอาศัยการลงทุนในหลายๆด้าน อันได้แก่ การลงทุนด้านการเงิน ด้านวัตถุดิบ ด้านเทคโนโลยี และอีกปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ พนักงานในองค์กรถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่า เราจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน เพื่อให้การทำงานในแต่ละสายงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวไกลและมั่นคงต่อไป

 

           การพัฒนาองค์กรนั้น ย่อมต้องอาศัยการลงทุนในหลายๆด้าน อันได้แก่ การลงทุนด้านการเงิน ด้านวัตถุดิบ ด้านเทคโนโลยี และอีกปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ พนักงานในองค์กรถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่า เราจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน เพื่อให้การทำงานในแต่ละสายงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวไกลและมั่นคงต่อไป

 

           การจัดอบรมภายในองค์กร ถือเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งให้ประโยชน์สำหรับท่านหลายประการ ดังนี้

1. สามารถ เลือกหลักสูตรอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร

2. เป็นการเพิ่มพูนความรู้เชิงลึกให้กับคนในองค์กร เพราะสามารถเจาะจงประเด็นปัญหา กรณีศึกษา รวมถึงตัวอย่างต่างๆให้ตรงกับความต้องการขององค์กรโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ตรงจุด

3. เป็นการ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด เพราะยิ่งอบรมจำนวนคนมาก จะช่วยประหยัดมากกว่า Public Training

4. ค่า ใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % เมื่อยื่นขออนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

5. ช่วยประหยัดเวลาในการ เดินทาง และมีความสะดวก เพราะพนักงานไม่ต้องออกไปอบรมนอกสถานที่

6. สามารถ ฝึกอบรมและพัฒนาคนได้เป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการประสานงานที่ดีภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

           จัดอบรมภายในองค์กรอย่างไรให้เกิดประสิทธิผล ?

           ก่อนอื่นท่านต้องทราบความต้องการในการจัดอบรม โดยสำรวจความต้องการของพนักงานในองค์กรแต่ละฝ่าย แต่ละระดับ หรือค้นหาปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงาน นำมาวิเคราะห์หาหลักสูตรอบรม เพื่อที่จะนำความรู้มาขจัดปัญหาเหล่านั้นให้ได้ เพราะฉะนั้นท่านอาจต้องพิจารณาสรรหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มีความชำนาญและประสบการณ์ที่ตรงกับหลักสูตรอบรมนั้นๆ โดยท่านอาจต้องคัดเลือกสถาบันฝึกอบรมที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อแนะนำ ให้คำปรึกษา และจัดอบรมภายในองค์กรให้กับท่านให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างดีที่สุด


.....................................................................................................................
สนับ สนุนข้อมูลโดย ฝ่าย In-House Training บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
ติดต่อสอบถามราย ละเอียดได้ที่ โทรศัพท์. 02-555-0700 ต่อ 718 และ 719 โทรสาร. 02-556-1848