Threesome

ด่วน! กฎหมายประกันสังคม (ฉบับใหม่) ประกาศใช้แล้ว!!

นายโกวิท สัจจวิเศษ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจัดทำร่างกฎหมายลูก ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ว่า..

 

หลังจากมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา สปส.ต้องเร่งจัดทำกฎหมายลูก 17 ฉบับ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน และต้องเร่งออกกฎหมายเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม(บอร์ดสปส.)และเลือกตั้งกรรมการบอร์ดให้แล้วเสร็จใน 180 วัน นับจากกฎหมายบังคับใช้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎหมายลูก เช่น การจ่ายเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ เนื่องจากนายจ้างให้หยุดงานจากเหตุจำเป็น การกำหนดคุณสมบัติของลูกจ้าง ที่จะเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 เป็นต้น ซึ่ง สปส.จัดทำร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีนายจ้างสั่งให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากเหตุจำเป็น เช่น ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างฯ ได้สรุปเสนอบอร์ด สปส. 2 แนวทาง

 

แนวทางแรก ให้จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 75 ของค่าจ้าง ตามที่ผู้ประกันตนเสนอ โดยให้เหตุผลว่าเหตุจำเป็นดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อีกทั้งลูกจ้างมีความจำเป็นต้องใช้เงินดูแลครอบครัว

แนวทางที่สอง ให้จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินทดแทนขาดรายได้ กรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้าง และเงินทดแทนกรณีอื่นๆ เช่น ทุพพลภาพ ซึ่งเป็นแนวทางที่อนุกรรมการฯ เสนอ คาดว่าจะเสนอ สปส.ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

 

นายโกวิท ยังกล่าวถึงร่างกฎหมายกำหนดคุณสมบัติของลูกจ้าง ที่จะเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 ซึ่งกลุ่มผู้รับใช้ในบ้านขอเข้าร่วมเป็นสมาชิก ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุป แต่ สปส.ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษารายละเอียด นอกจากนี้ สปส.วางแผนจะทยอยเสนอกฎหมายลูกให้บอร์ด สปส.พิจารณาครั้งละ 5-6 ฉบับ คาดว่าไม่เกิน 4 ครั้ง จะแล้วเสร็จทั้งหมด ยกเว้นกฎหมายการเลือกตั้งต้องใช้เวลาจัดทำนานกว่าฉบับอื่น

 

 

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย