Threesome

“HRM Software” เครื่องมือของคณะพัฒนาระบบ HRIS

 

 

          สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่าน ฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปี 2552 แล้วนะคะ หลายท่านอาจรู้สึกโล่งใจที่ สามารถนำพาองค์การ หรือ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์การผ่านวิกฤติมาได้ ขณะที่บางท่านอาจจำเป็น ต้องสละส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้ ดิฉันมีโอกาสคุยกับท่านผู้ประกอบการหลายท่าน ทุกท่านมี ความเห็นเหมือนกันอย่างหนึ่ง คือ การดำเนินธุรกิจในปี 2553 ยังวางใจไม่ได้ ต้องเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่พนักงานหรือผู้บริหาร ที่มีทักษะและประสบการณ์ดูจะมีความหวังมากขึ้นเพราะตลาดแรงงานเริ่มจะคึกคัก กันแล้ว บางท่าน บอกว่ารอรับโบนัสก่อนแล้วจะย้ายงาน หลายท่านที่ต้องว่างงานเพราะพิษเศรษฐกิจโลกก็ได้งานกัน แล้ว ท่านที่เป็น HR โดยเฉพาะที่รับผิดชอบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องวางแผนรับมือกับ สงครามช่วงชิงคนเก่ง คนที่มีทักษะและประสบการณ์ให้พร้อม อย่างน้อยต้องกลับมาทบทวน โครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการว่ายังคงดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่


          ฉบับที่แล้วเราคุยกันเรื่อง “ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRIS)” ฉบับนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทางด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้ โดยเน้นในเรื่องของการใช้งานและงบประมาณซอฟต์แวร์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ที่นิยม กันมากในปัจจุบัน คือ การซื้อซอฟต์แวร์เพราะท่านสามารถเลือกซื้อเฉพาะบาง Module หรือจะซื้อทั้ง ชุดก็ได้ บางบริษัทเน้นการขายซอฟต์แวร์ ขณะที่บางบริษัทเน้นการขาย Service ซึ่งจะมีทั้ง Project Leader, Programmer และ Consultant ไว้คอยบริการท่านในงบประมาณที่แตกต่างกัน ที่น่าสนใจ คือ SA ของบางบริษัทจะมีความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่มีจำหน่าย ในขณะนี้ คือ ระบบบริหารงานบุคคล HRMS ของบริษัท คอนโทรลเอ โซลูชั่น จำกัด


          ซอฟต์แวร์ HRMS ของบริษัทนี้จะครอบคลุมเรื่อง Time Attendance, Payroll, Recruit, Training, Evaluation และ Welfare สามารถ Support เรื่อง Competency ด้วย หรือหากท่าน ต้องการใช้งานเฉพาะบาง Module ท่านก็สามารถเลือกได้ เช่น


 •           a-OutPay เป็นโปรแกรมเงินเดือนใช้ได้กับทุกธุรกิจ

 •           a-TRM เป็นโปรแกรมจัดการเวลาทำงานซึ่งสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องบันทึกเวลาได้ หลายยี่ห้อ

 •           a-TRM Web เป็นโปรแกรมจัดการเวลาทำงานผ่าน Web

 •           a-InfoPoint ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเอง หรือ Employee Self-Service

 •           e-Leave2009 เป็นระบบการอนุมัติการลางานผ่าน Web

          นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์สำหรับ Small Business คือ a-OutPay Lite ด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล Cyber HRM เป็นระบบที่ทำงานผ่าน Web ของบริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำกัด (www.tigersoft.co.th) มี 5 Module คือ

 •           ระบบประวัติพนักงาน (โปรแกรม Cyber Personal)

 •           ระบบปฏิบัติงาน (โปรแกรม Cyber Time Attendance)

 •           ระบบเงินเดือน (โปรแกรม Cyber Payroll / Welfare)

 •           ระบบฝึกอบรม (โปรแกรม Cyber Training)

 •           ระบบรับสมัครพนักงาน (โปรแกรม Cyber Recruit)

 •           ระบบทำงานผ่านเว็บ (โปรแกรม Cyber e-HR)

          โปรแกรมนี้จะคิดค่าใช้จ่ายจากจำนวนผู้ใช้งานไม่ใช่จากจำนวนพนักงาน จึงเหมาะสำหรับองค์การที่มี พนักงานและสาขาจำนวนมาก กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้งานผ่านเว็บ ก็สามารถเลือกใช้โปรแกรม บริหารงานบุคคลอีกโปรแกรมคือ Rapid Cyber Payroll

          โปรแกรม HRMI (Human Resource Management Intelligence) ของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (www.prosoft.co.th) ประกอบด้วย Module ต่างๆ ที่ท่านสามารถเลือกใช้ทั้งหมด หรือ เลือกใช้เฉพาะที่ต้องการ ดังนี้

 •           Organization เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร จะมีตั้งแต่ Organization Chart ไปจนถึง Job Description

 •           Personnel เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน

 •           Time Attendance เป็นระบบที่ใช้ในการบริหาร ควบคุมเวลาการมาทำงานของพนักงาน นอกจากนี้พนักงานยังสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาการทำงานของตนเองได้

 •           Payroll เป็นระบบที่ใช้ในการคำนวณการจ่ายเงินเดือนและค่าแรงของพนักงาน

 •           Approve Center เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติต่างๆ โดยผ่าน Web

 •           Set up System เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลทั่วไปขององค์การ

 •           Security เป็นระบบความปลอดภัยของโปรแกรม HRMI

          Management Information (Dashboard & MIS) เป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลให้อยู่ในรูปของรายงานหรือกราฟชนิดต่างๆ


          Training เป็นระบบการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก มีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มหลักสูตรไป จนถึงปิดหลักสูตร


          Welfare เป็นระบบสวัสดิการของพนักงาน สามารถสร้างรูปแบบสวัสดิการได้เองตาม นโยบายของแต่ละองค์การ รวมทั้งเรื่องการถือครองทรัพย์สินของพนักงานด้วย


          Recruitment เป็นระบบที่ช่วยในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน เริ่มตั้งแต่การสรรหา การทดสอบ การประเมินผลการทดสอบ การสัมภาษณ์ รวมถึงการแจ้งเตือนทาง E-mail ด้วย


          Alert Management ระบบการแจ้งเตือนข้อมูลที่สำคัญต่างๆ การ Alert สามารถ Alert เมื่อ Login เข้าสู่ระบบในรูปแบบ E-mail


          Employee Self Service (ESS) เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser) โดยมีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน


4. โปรแกรม Business Plus Payroll for Windows ของบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (www.businessplus.co.th) ประกอบด้วย 6 Module ดังนี้

PR (Payroll) เป็นระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

PS (Personnel System) เป็นระบบเกี่ยวกับข้อมูลพนักงาน เช่น ประวัติพนักงาน

RT (Advanced Rights) เป็นระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง

TM (Time Attendance) เป็นระบบประมวลผลการมาทำงาน สำหรับพนักงานที่มี ตารางการทำงานคงที่และที่มีการสลับกะหรือเปลี่ยนกะบ่อย

AS (Advanced Security Control) เป็นระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง เหมาะ สำหรับองค์การที่มีผู้ใช้งานในระบบเงินเดือนจำนวนมาก และต้องการจำกัดสิทธิการ เข้าถึงข้อมูลในระบบเงินเดือนให้ละเอียดกว่าการกำหนดสิทธิทั่วไป

DK (Disk Transfer) เป็นระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์หรือสื่ออื่นผ่าน Internet

นอกจาก 6 Module ข้างต้นแล้วยังมีอีก 2 Module คือ “ระบบอนุมัติการลาผ่าน Web” และ “การ สมัครงานผ่าน Web”

          5. โปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC PAYROLL เป็นโปรแกรมบน DOS แต่ติดตั้ง ใช้งานบน Windows XP ของบริษัท บิซิเนสซอฟต์ จำกัด (www.businesssoft.com) เหมาะกับ องค์การขนาดเล็กที่ต้องการจำกัดต้นทุนในเรื่องนี้และไม่เน้นความสวยงามแต่ใช้งานง่าย


          นอกจากโปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เรายังเคยคุยกันถึงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล Wealth HRM เป็นระบบของบริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด (www.pichayasolution.com) และ ระบบบริหารงานบุคคล myHR ของบริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จำกัด (www.csc.co.th) เมื่อเดือน กันยายนที่ผ่านมาค่ะ หรือถ้าท่านสนใจซอฟต์แวร์จากต่างประเทศอย่าง SAP หรือ Oracle ก็มี Module ด้าน HRM เช่นกัน


          ดิฉันหวังว่าตัวอย่างซอฟต์แวร์ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คงเป็นทาง เลือกให้คณะพัฒนาระบบ HRIS ได้บ้าง กรณีที่ท่านต้องการพัฒนาระบบด้วยการเลือกซื้อซอฟต์แวร์ หรือหากท่านต้องการเขียนโปรแกรมเอง ท่านอาจได้แนวคิดจากซอฟต์แวร์เหล่านี้บ้าง ดิฉันพยายาม นำเสนอซอฟต์แวร์ที่มีราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้านเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณและความจำเป็นของการใช้งานในองค์การที่มีขนาดต่างๆ กัน


          ท่านผู้อ่านคะ ฉบับนี้ถือเป็นตอนจบของเรื่อง ”การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์” หรือ ที่เรียกกันอย่างคุ้ยเคยว่า “HRIS” (เอช-อาร์-ไอ-เอส หรือ ฮะ-ริส) แล้วนะคะ เราได้คุยกันตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนลงมือพัฒนาระบบ HRIS, ความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา HRIS, ระดับของ HRIS, การออกแบบระบบและทางเลือกในพัฒนาระบบ, รูปแบบของสารสนเทศที่ได้ จากระบบที่พัฒนาแล้ว, ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เรื่อยมาจนถึง “HRM Software เครื่องมือ ของคณะพัฒนาระบบ HRIS” ที่อยู่ในมือท่านผู้อ่านขณะนี้ค่ะ ในฉบับหน้า คือ เดือนมกราคม 2553 เราจะคุยเรื่องอื่นกันบ้างนะคะ แต่ยังคงอยู่ในแวดวง HRM ค่ะ พบกันปีหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

 

 

ที่มา : www.controla.co.th